Fagplan grunnutdanning i psykodrama – gruppeledelse

Kort om utdanningen

Studie er en grunnutdanning i psykodrama, sosiodrama, sosiometri og gruppeledelse. Utdanningen gir en grunnleggende kunnskap i Jacob Levy Morenos filosofi og metoder. Utdanningen gir også en generell kompetanse i gruppeledelse og er en treårig deltidsutdanning.

Psykodrama er en filosofi, en teori og en metode skapt av den Østerriske psykiater og teaterregissør Jabob Levy Moreno. Filosofien tror sterkt på menneskets evne til kjærlighet. Metoden hjelper oss til å finne løsningen i oss selv. Via spontanitet og kreativitet bearbeider vi de dårlige/vonde fortellingene om oss selv til bedre/gode fortellinger som gir oss større evne til å utgjøre en forskjell i vårt liv og yrke.
 
Dette er en utdanning som gir trening og kompetanse i sansebasert kunnskap. Den gir i særlig grad kunnskap om og erfaring med det estetiske kunnskapsområdet. Utdanningen innebærer også en fordypning i egen prosess. Utdanningen skal gi studenten praktisk trening i metoden rollebytte, samt ferdigheter i å lede vignetter som er coachende /veiledende. Studenten skal kunne lede og bygge trygge grupper, samt forstå gruppeprosesser ut fra sosiometriske begreper. Det er et mål med studiet at studenten skal knytte denne kunnskapen til egen profesjonell yrkesbakgrunn.


Læringsutbytte

 
Teoretisk
 • Kunnskap om J.L. Morenos filosofi, teori og praksis.
 • Kunnskap om spontanitets- og kreativitetsteori.
 • Kunnskap om roller og rolleutvikling
 • Kunnskap om nærhet og distanse via grenser og speilingsteknikk
 • Kunnskap og ferdighet om sosiodrama som metode i grupper.
 • Kunnskap og ferdighet i konflikttransformasjon
Grunnleggende
 • Ferdigheter i bruk av J.L. Morenos ulike metoder og teknikker
 • Ferdigheter i scenesetting
 • Ferdighet i bruk av dobblingsteknikker
 • Ferdigheter via deling som kommunikasjonsform
 • Ferdighet i å lese en gruppes sosiometri
 • Generell kompetanse og forståelse av J.L.Morenos sosiatribegrep
 • Generell kompetanse om psykodramaets fem instrument og tre faser generell kompetanse i å lede og veilede grupper i eget yrke ved bruk av oppvarming, rollebytte og kreative metoder

Innhold

 • Emne 1
  Morenos filosofi og metode. Tema: Sosiatri
  Psykodramaets oppbygging og formål.
 • Emne 2
  Sosiometri. Hva skjer i grupper? Hvordan bygge gode grupper og ivareta gruppeprosesser?
 • Emne 3 
  Sosiodrama som metode. Konfliktledelse og organisasjonsutvikling. Veiledning: mentorveiledning og prosessveiledning.
 

Målgruppe

 
Vi henvender oss til dere som jobber med mennesker, yter omsorg, underviser, behandler, leder, regisserer, skriver, studerer, gir råd, utvikler organisasjoner, skaper kunst osv.
 

Organisering og arbeidsmåter

 
Studiet er organisert som seminarer: Fire samlinger pr år a fire dager, samt en ukesamling i sommerhalvåret. Hver samling vil bestå av teori, psykodrama og egen trening. Det vil bli gitt temaoppgaver/arbeidskrav i tilknytning til hver samling. Studenten får en tilbakemelding på sitt skriftlige arbeid av øvingslærer. Mellom hver samling organiserer studenten to egne basismøter. 

Praksis skal gjennomføres i det tredje studieåret, fortrinnsvis på høsten. Studenten skal gjennomføre fem – seks gruppesamlinger på ca to timer. Praksis organiseres på egent initiativ gjennom eget arbeid. Praksisbeskrivelse leveres inn til faglærer for godkjenning.
Etter endt praksis skrives enn praksisrapport. Veiledning er obligatorisk i forbindelse med praksis. En før praksis, en underveis, og en på slutten eller etter endt praksis. Veileder skal være utdannet psykodramaleder og godkjent fra lærerstedet. Veiledningen organiseres med små grupper med opptil fire studenter. Studenten får i tillegg veiledning på sitt treningsarbeid under samlingene av hovedlærer, innleid lærer og øvingslærer.

Den praktiske utdanningen innenfor faget er på til sammen 900 timer, dette omfatter teoretisk undervisning, trening på metoden under direkte supervisjon, veiledning i forhold til praksis tredje året, 150 timers egenterapi, basisgruppemøter, oppgaveskriving og en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen.

I løpet av studieåret får hver student minimum en samtaletime med faglærer, og ellers ved behov. Studenten blir i løpet av studiet vurdert og får en muntlig tilbakemelding av faglærer på sin faglige og personlige utvikling. Faglærer samråder seg med de til enhver tid innleide lærerkrefter.
 

Skriftlig eksamen

 
Studentene skal ha levert inn alt skriftlig arbeid før eksamen. Eksamensoppgaven skal være på ca 15 sider. Studenten skal ha en veileder under skriveprosessen. Oppgaven skal vurderes av sensor.
 

Praktisk eksamen

 
Studenten skal gjennomføre en individuell praktisk eksamen med gruppeledelse. Gjennomføre oppvarming av gruppen, rollebytte og/ eller en vignett. Det vil bli gitt prosessing av sensor og faglærer i forhold til oppgaven samt det praktiske arbeidet.
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12