Fagplan psykodrama - lederutdanning

Kort om utdanningen

 
Dette studiet er en påbygging av grunnutdanning i psykodrama og gruppeledelse, eller tilsvarende utdanning. Lederutdanningen vil gi en større bredde og dybde i Morenos filosofi og metoder, samtidig som det har en tilknytting til moderne psykologiske, sosiologiske og teatervitenskapelige teorier og praksiser. Studiet skal gi praktisk trening i å lede psykodrama, sosiodrama og forstå en gruppes sosiometri, samt å kunne anvende denne kunnskapen til å forstå og endre gruppeprosesser og å kunne veilede enkeltmennesker og grupper. Det er også et mål med studiet at studenten skal kunne knytte denne kunnskapen til sin egen profesjonelle yrkesbakgrunn. Etter endt studie og godkjent praksis kan det søkes via Norsk psykodrama forening om godkjenning som psykodramaterapeut.
 

Læringsutbytte

 
Kunnskap
 • Kunnskap om Morenos filosofi, teori og metoder
 • Kunnskap om moderne psykologi, sosiologi og teaterteori
 • Kunnskap om psykodramets terapeutiske virkning på enkeltindividet og for gruppen, i så vel etisk som estetisk forstand
 • Kunnskap om anvendelsen av metoden på etablerte arenaene/områder i samfunnet, samt nye arenaer/områder
Ferdigheter
 • Ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid med grupper og enkeltindivider
 • Ferdighet i kommunikasjon og samarbeid.
 • Ferdighet i etisk bedømming 
 • Ferdigheter i å gjennomføre ett selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
 
Kompetanse
 • Generell kompetanse i anvendelsen av psykodrama, sosiometri og sosiodrama i forhold til enkeltindivider og grupper
 • Kunne formidle denne kunnskapen selvstendig og kunne beherske fagområdets utrykksformer
 • Kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i samfunnet med kunnskapen som er ervervet


Innhold


Studiet skal inneholde følgende emner:
 • Emne 1
  Moreno og moderne psykologi / Det lekende og sårede barnet. Traume og traumeteori. Kroppens rolle i psykodrama. Monodrama, parterapi og etikk
 • Emne 2
  Sosiodrama. Sosiometri og sosiologi. Organisasjonsutvikling. Konfliktløsning. Gruppematrix. Aksjonsveiledning. Roller og rolleteori.
 • Emne 3
  Psykodrama og teater. Regitrening. Teater, scenen og utvidet virkelighet.


Organisering og arbeidsmåter


Studiet er organisert som seminarer: 4 samlinger pr. år a 4 dager, samt 1 ukesamling i sommerhalvåret. Hver samling vil bestå av teori og regitrening, og basismøter. På slutten av hver samling skal det skrives logg med påfølgende refleksjon og deling. Temaoppgaver blir gitt i tilknytning til hver samling.
 
Praksis skal gjennomføres i gruppe 10 ganger. Praksis organiseres på eget initiativ gjennom eget arbeid, i det offentlige eller privat. Praksisrapport leveres inn etter endt praksis. Veiledning er obligatorisk i forbindelse med praksis. Veileder skal være utdannet psykodramaleder/regissør. Veiledningen kan organiseres i grupper på opptil 4 studenter. Veiledning gis i tillegg til studenten i henhold til arbeidet den gjør på samling og ellers i praksis i sitt felt/yrke. Veiledningstimer minimum 80 timer. Veileder skal være en som TPI godkjenner.
 
Den praktiske utdanningen innenfor faget er på til sammen 1550 timer, dette omfatter organisert teoretisk undervisning, trenning på metoden under direkte supervisjon, veiledning i forhold til praksis 3 året og 5 året, 150 timers egenterapi i gruppe, kollokviearbeid/basisgruppetrenning, oppgaveskriving og en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen.
 
I løpet av studieåret får hver student en samtaletime med faglærer.


Vurdering

 
Studentene blir i løpet av studiet vurdert og får en muntlig tilbakemelding på både sin personlige og faglige utvikling av hovedlærer som samråder seg med de til enhver tid innleide lærerkreftene
 

Skriftlig eksamen

 
Studentene skal ha levert inn alt skriftlig arbeid før eksamen. Lederoppgaven som skal inneholde ca. 30 sider. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for skriving av lederoppgaven. Studenten vil ha en veileder under skriveprosessen. Oppgaven vil bli vurdering som bestått / ikke bestått.


Praktisk eksamen

 
Studenten skal ha en individuell eksamen på ca. 2 timer, med presentasjon av lederoppgaven, gruppeledelse, lede ett dramatisk arbeid med prosessing av sensor og faglærer. Vurdering bestått /ikke bestått.
Trondheim Psykodrama Institutt | Org.nr: 980 068 633  | Tlf.: 95 28 58 12